Privacy statement saktiisha yoga academy

De Diensten van saktiisha yoga academy zijn gericht op particulieren en ondernemingen. Er worden er persoonsgegevens verwerkt, van jou als persoon, zelfstandig ondernemer of van jou als contactpersoon namens een onderneming. saktiisha yoga centre neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt saktiisha yoga centre altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit Privacy Statement legt saktiisha yoga academy uit welke gegevens zij verwerkt en met welk doel.

INLEIDING

saktiisha yoga academy neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met savitri@saktiishayoga.academy

WIE IS SAKTIISHA YOGA ACADEMY?

saktiisha yoga academy is de eenmanszaak saktiisha yoga academy, kantoorhoudende te (2513 AW ‘s-Gravenhage aan Papestraat 10c, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59894288.

saktiisha yoga acaemy is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door saktiisha yoga academy de verwerkingsverantwoordelijke.

HOE GEBRUIKT SAKTIISHA YOGA ACADEMY JOUW GEGEVENS?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor saktiisha yoga centre persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens saktiisha yoga academy voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door saktiisha yoga academy worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde:Beheer van bestellingen
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:CRM
Gegevens:Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Gebruikers ID, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Sollicitatie
Gegevens:Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Gebruikers ID, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
Doeleinde:Direct marketing
Gegevens:Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Nieuwsbrief
Gegevens:Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Social marketing
Gegevens:Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Behavioural targeting
Gegevens:Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Loyaliteitsprogramma
Gegevens:Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Website
Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Account aanbieden
Gegevens:Naam, Adres, E-mailadress, Gebruikersnaam, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:Naam, Adres, E-mailadress, Gebruikersnaam, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Chatfunctie
Gegevens:Naam, Adres, E-mailadress, Gebruikersnaam, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde:Identiteitsverificatie
Gegevens:Afbeeldingen, Telefoonnummer, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Beveiliging van gegevens
Gegevens:Afbeeldingen, Telefoonnummer, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Onderzoek & Ontwikkeling
Doeleinde:Marktonderzoek
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

HOE VERKRIJGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

saktiisha yoga academy heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij saktiisha yoga academy over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij saktiisha yoga centre. Je kunt verzoeken dat saktiisha yoga academy je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om saktiisha yoga academy te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van saktiisha yoga academy of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van saktiisha yoga academy te verkrijgen. saktiisha yoga academy zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat saktiisha yoga centre je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door saktiisha yoga academy

Een verzoek kan verstuurd worden naar savitri@saktiishayoga.academy. saktiisha yoga academy zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat saktiisha yoga academy een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien saktiisha yoga academy je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en saktiisha yoga centre
  • Externe adviseurs
  • Software leverancier o.a. Eversports

Het kan zijn dat saktiisha yoga centre verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN OF INTERNATIONALE ORGANISATIES

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan saktiisha yoga centre gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal saktiisha yoga centre gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal saktiisha yoga centre aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

KAN DIT PRIVACY STATEMENT WORDEN GEWIJZIGD?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

WAAR KAN JE TERECHT MET KLACHTEN EN VRAGEN?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop saktiisha yoga centre je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar savitri@saktiishayoga.academy. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop saktiisha yoga centre jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar savitri@saktiishayoga.academy. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.